Paskutinio atnaujinimo data: 2022-01-31

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Jūsų asmens duomenų valdytojas – UAB „UNIVERSALUX“, juridinio asmens kodas 302310342, registruotos buveinės adresas A. Jaroševičiaus g. 5A-3, LT-02112 Vilnius (toliau – Bendrovė) siekdama užtikrinti Jūsų duomenų apsaugą, parengė šią duomenų apsaugos privatumo politiką (toliau – Privatumo politika).

Įmonės rekvizitai:

1.2. Ši Privatumo politika reglamentuoja jūsų apsilankymą svetainėje – www.maloniossmulkmenos.lt ir paaiškina kokius Jūsų duomenis renkame, duomenų  tvarkymo tikslus, terminus ir duomenų perdavimo tretiesiems asmenims sąlygas. Šioje Privatumo politikoje taip pat yra nurodomos Jūsų teisės susijusios su tvarkomais asmens duomenimis.

1.3. Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktais.

 1. Apibrėžimai

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

2.2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

2.3. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise;

2.4.  Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;

2.5. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;

 1. Tvarkomi asmens duomenys

3.1.  Naudojantis svetainėje pateiktomis užklausų formomis, galime paprašyti Jūsų pateikti šią informaciją:

 • vardas, pavardė.
 • telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas.

3.2.   Šiuos asmens duomenis gauname Jums naudojantis mūsų internetinės svetainės užklausos formomis, kurias teikiant, turite pateikti prašomą informaciją.

 1. Duomenų tvarkymo tikslai

4.1. Užklausos atsakymo tikslu:

Pateiktus asmens duomenis naudosime siekiant atsakyti į jums iškilusius klausimus, prašymus arba skundus susijusius su mūsų teikiamomis paslaugomis arba parduodamomis prekėmis.

4.2. Užsakymo priėmimo ir sutarties sudarymo tikslais:

Jei po užklausos gavimo ir mūsų atsakymo norėsite užsakyti mūsų paslaugas arba įsigyti internetinėje svetainėje eksponuojamas prekes, 3.1. punkte minimus asmens duomenis galime panaudoti užsakymo patvirtinimui ir sutarties sudarymui.

 1. Duomenų subjektų teisės ir pareigos

5.1. Jūs turite šias su asmens duomenų apsauga susijusias teises:

 • pateikti prašymą siekiant susipažinti su savo asmens duomenimis.
 • prašyti, kad būtų ištaisyti Jūsų asmens duomenys.
 • prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti neprivalomi asmens duomenys, kurie nėra būtini.
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu.
 • teisę, kad Bendrovė pašalintų Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“).
 • teisę į duomenų perkeliamumą.
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

5.2. Visais duomenų apsaugos klausimais galite rašyti mums el. paštu – universalux@gmail.com.

5.3. Teikdami prašymą turite pateikti tapatybę įrodančio dokumento kopiją, kuri leistų jus identifikuoti kaip konkretų asmenį dėl kurio asmens duomenų kreipiatės.

5.4. Atsakymai į pateiktus prašymus pateikiami per 30 kalendorinių dienų tuo pačiu elektroninio pašto adresu, kuriuo gavome Jūsų prašymą. Jūsų kartu su prašymu pateikti duomenys privalo būti tikri ir atsakomybę už tai prisiimate jūs.

 1. Vaikų asmens duomenys

6.1. Bendrovės paslaugos ir prekės yra skirtos asmenims vyresniems nei 18 metų, todėl jeigu manote, kad Bendrovė tvarko jaunesnių nei 18 metų asmenų duomenis, prašome apie tai nedelsiant informuoti.

 1. Tretiesiems asmenims perduodami duomenys

7.1. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims šiais atvejais:

 • Kompetetingų valdžios institucijų prašymu (policija, teismai ir kt).
 • Advokatams, antstoliams ir kitiems asmenims, turintiems teisę gauti tokio pobūdžio informaciją.

7.2. Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas.

 1. Duomenų saugojimo terminai

7.1. Asmens duomenis tvarkome tol, kol to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, dėl kurių duomenys buvo surinkti, arba teisės aktuose numatytą laikotarpį. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui arba kai asmens duomenys nebereikalingi, Bendrovė duomenis sunaikina.

7.3. Apskaitos dokumentai bei kiti susiję asmens duomenys saugomi visą sutarties galiojimo laikotarpį ir po sutarties pasibaigimo tais atvejais, kai tai numato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

 1. Slapukai

9.1. Jums lankantis mūsų svetainėje – www.maloniossmulkmenos.lt, yra naudojami slapukai (angl. cookies). Jie reikalingi siekiant pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršykleje, kai Jūs naršote interneto svetainese. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

9.2. Griežtai privalomi slapukai (svetainėje yra būtini, kad vartotojas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją) ir analitiniai slapukai (renka informaciją apie naudojimąsi svetaine ir padeda tobulinti svetainės veikimą) yra naudojimosi mūsų svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių rūšių slapukų, negalime užtikrinti, kaip mūsų svetainė veiks, kai joje apsilankysite.

9.3. Galite kontroliuoti funkcinių slapukų (leidžia svetainei įsiminti jūsų pasirinkimus ir pateikti patobulintų bei labiau jūsų poreikiams pritaikytų funkcijų) ir tikslinių arba reklaminių slapukų (leidžia svetainei įsiminti jūsų pasirinkimus ir pateikti patobulintų bei labiau jūsų poreikiams pritaikytų) funkcijų naudojimą, pakeitę naršyklės nustatymus. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

9.4. Bendrovės valdomoms „Facebook” ir kitų socialinių paskyroms taikoma “Facebook” slapukų politika.

 1. Privatumo politikos pakeitimai

10.1. Bendrovė gali vienašališkai atnaujinti arba pakeisti šią privatumo politiką. Atlikę pakeitimus atnaujiname ir Privatumo politikos datą, kuri yra nurodyta viršuje. Jei naudojatės mūsų internetine svetaine pakartotinai, rekomenduojame peržiūrėti privatumo politiką dar kartą, jei data yra pasikeitusi.

10.2. Visi Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja paskelbus juos www.maloniossmulkmenos.lt puslapyje.